كوردی | English

به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی ئاماری سلێمانی

ته‌كنه‌لۆجیای زانیاری

سهنتهرى تهكنهلۆجیاى زانیارى ئهم بهشه‌ ههڵدهستیێت بە ئهلیكترۆنى كردنى كارو روپێوییه‌ ئاماریهكانى ههموو بهشهكانى بهریوبهرایهتى ئامارى سلێمانی وە هاوکاری کردنی فەرمانگە حکومییەکانی ناو پارێزگای سلێمانی لە ڕوی داڕشتنی کارو پلانی پێشکەوتوو لە جێبەجێکردنی کارە ئەلیکترۆنییەکاندا لە ڕێگەی بەشەکانی (کارگێڕی بەرنامەسازی، سەنتەری تۆمارکردنی زانیاری، هۆبەی ماڵپەڕ,  چاككردن,  بهرێوهبردنی سێرڤهر وتۆری نێتۆرک)

لهكاره‌ سهرهكیهكانی ئهم بهشه‌:

 • دیزاینی سكیمای رووپێوه‌ ئامارییهكان 

  بە بەکارهێنانی(Project Management)

 • دیزاین و بهرنامهسازی جۆراو جۆربه زمانەکانی (VB, Sql Server 2005, CsPro, Ms .Access, PhpMyAdmin)

 •  کارکردن بە سیستمی بهكاربهری  (O.S Windows Server 2008 )

 • پاپهندبوون به‌ رێساو رێنمایی تایبهت به‌ بهشهكه‌ بۆدهست كهوتنی زانیارییهكی تەواو دروست لهكاتی تۆماركردنی زانیاریهكان.

 •   سهپهرشتی و دابهشكردنی هێڵی ئینتهرنێت بۆ بهشهكانی ناو بهرێوهبهرایهتی
 • بهریوهبردنی ماڵپهری بهرێوهبهرایهتی ئاماری سلێمانی

دیارترین چالاكی تری ئهم بهشهكهئهنجامی داوهبهدهرلهكارهكانی ناو بهریوهبهرایهتی ئهم پرۆژانهبوون:

 •  كۆكردنهوهو تۆماركردنی سهرجهم موڵكه‌  داگیركراوهكان لهساڵی 2001, ئه7نجامهكهش گهراندنهوهی 6,000,000 شهش ملێۆن دینار بۆ خهزێنهی دهوڵهت.
 •  تۆماركردنی زانیارییهكانى خانووبهرهی سلیمانى سەر لەبەیانی ڕۆژی 22/2/2016،له‌ سەر لەبەیانی ڕۆژی 22/2/2016،ساله‌سەر لەبەیانی ڕۆژی 22/2/2016،كانی 1960 تاكو 2003.
 •  دیزاین و تۆماركردنی سیستمی مووچهخۆران لهپاریزگاى سلیمانى لهسالى2005,ئهنجامهكهی دهركردنی دووبارهبوونهوهی ناویئهوكهسانهی كه‌ زیاتر له‌ مووچهیهوهردهگرن.
 • جێبهجێكردنی پرۆژهی دابهشكردنی زهویبه سهرفهرمانبهراندا لهسالی 2005 تاكو 2007
 • جێبهكردنى پرۆسهى دامهزراندن لهپارێزگاى سلیمانى سالى 2011, 2012 وه‌ 2013
 • جێبهجكردنى پرۆسهى دابهشكردنى یهكهى نیشتهجێبوون لهسالی 2013 تاكوئیستا بهردهوامه
 • وبهسیستهم كردن و تۆماركردنی زانیارییهكانى بهریوههرایهتی تۆماركردنى لهدایكبووانو  مردووان لهپاریزگاىسلیمانىCopyright 2015 sulamar.com. All rights reserved